baner new

DOKUMENTY I PUBLIKACJE EFS

VADEMECUM  Integracja Społeczna EFS 2014 /materiał udostępniony przez WUP w październiku 2015 r./

SZOOP - skrót dotyczący działania 8.4 - poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

 DOKUMENTY PROGRAMOWE DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2020 - fragment dotyczący systemu wsparcia dla środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym ze str.50

Wojewódzki Program Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - ROPS Rzeszów

TEMATY ZŁOSZONE I MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ UCZESTNIKÓW DO ANALIZY OBSZARÓW PROBLEMOWYCH, OKREŚLANIA CELÓW I PLANOWANIA DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

ROPS Rzeszów:  Identyfikowanie docelowych grup rodzin

Stowarzyszenie Nowy DomRodzinna opieka zastępcza - Dobre praktyki Stowarzyszenia Nowy Dom - Praca z rodziną jako alternatywa dla opieki zastępczej - Rodzina zastępcza misja i zawód - Cienie i blaski rodzinnej opieki zastępczej na podkarpaciu

"PoMOC  do Nowego Domu" - czyli dobre praktyki na rzecz wspierania rodzinnej pieczy zastępczej Stowarzyszenia Nowy Dom w Nagawczynie 

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa - Partners Network :  propozycja działań w zakresie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej  z doświadczeń projektu „PI Odrodzenie Feniksa - innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”

MOPS Sanok - zgłoszony temat do dyskusji - poszukiwanie środków finansowych na uruchomienie placówki wsparcia dziennego  oraz potrzeba ciągłego szkolenia asystentów rodzin w zakresie wzmocnienia kompetencji oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej - prezentacja dotycząca analizy celów pożądanych rozwiązań w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na podstawie „Raportu z oceny realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” oraz publikacji „Dobre praktyki powiatów w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Obie te publikacje są efektem ponad dwuletniego projektu badawczego prowadzonego przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego WIELKIE SERCE - prezentacja na temat potrzeb rodzin zastępczych, oraz działalności Stowarzyszenia kierowanej do rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

MOPS Jasło - "Organizacja systemu wsparcia rodziny przez Gminę Jasło."

PUBLIKACJE POMOCNE W PROGRAMOWANIU - LINKI
Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną - pod redakcją naukową Agnieszki Skowrońskiej

Metodologia Strategicznego Rozwiązywania Problemów Społecznych  - Joanna Staręga-Piasek

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej - Agnieszka Hryniewicka, Joanna Staręga-Piasek, Marcin Teodorczyk

Planowanie i przygotowanie projektu społecznego z zastosowaniem Metodologii Struktury Logicznej – Marek Grewiński, Jarosław Zarychta

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi - Barbara Kowalczyk

System wspierania i formy pracy z rodziną – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi - Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller 

Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany - Barbara Kowalczyk, Jacek Kowalczyk, Alina Karczewska

Rola i zadania asystentów rodziny oraz postulaty zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Izabela Krasiejko

Poradnik asystenta rodziny - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Standardy prawa rodzinnego – zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny - Mirosław Kaczmarek

Przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, asystent rodziny jako partnerzy placówek opiekuńczo-wychowawczych w pracy na rzecz powrotu  dziecka do rodziny. – Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej

Rodzina zastępcza, jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze  Marzena Ruszkowska

Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności - Marzena Ruszkowska

Samotne rodzicielstwo – między diagnozą a działaniem - Mariola Racław, Dobroniega Trawkowska

Proszę, nie pomagaj mi! Paradoks pomocy narzuconej - Anna Rurka, Guy Hardy, Christian Defays

Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej - Marta Łuczyńska, Anna Olech

Miejsce sądu opiekuńczego w systemie wspierania dziecka i rodziny – Halina Prusinowska-Marek

Kurator sądowy w Rodzinie i w Prawie - wywiad z Koordynatorem Krajowym Kuratorów Sądowych 

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK I POMYSŁÓW PROJEKTOWYCH Wystąpienia na konferencji pt. "Wsparcie rodziny dla dobra dziecka" w dniu 4 grudnia 2015 r w Rzeszowie
Standardy asystentury rodzinnej - Izabela Krasiejko
Praca z rodzinami biologicznymi nad powrotem dzieci do domu -  Magdalena Wróblewska, Magdalena Cechnicka, Agnieszka Ustrzycka  
Wsparcie rodzin zastępczych - Lidia Zeller
Terapia rodzin - Maria Dekert OGŁOSZENIA O KONFERENCJACH I SZKOLENIACH DOTYCZĄCYCH WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE PROGRAMOWANIA I OPRACOWANIA PROJEKTÓW

4-7 maja 2016  w Zamościu  Konferencja "Piecza zastępcza - aktualne problemy i wyzwana" Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce organizuje Konferencję pod hasłem "Piecza zastępcza - aktualne problemy i wyzwana", która odbędzie się w dniach od 4 do 7 maja 2016 roku w Zamościu, pod honorowym patronatem Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa SSN Dariusza Zawistowskiego. Wśród poruszanych na Konferencji tematów zaakcentowane zostaną problemy orzecznicze w zakresie umieszczania małoletnich w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także zagadnienie współpracy instytucji odpowiedzialnych za szkolenie i nadzór nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych. /program do ściągnięcia/

11 maja 2016 w Zielonej Górze "Rodzinna piecza zastępcza w Polsce i wybranych krajach. Lokalne systemy i sposoby wprowadzania zmian”

Najważniejszymi celami Konferencji są:

 • przekazanie rzetelnej wiedzy na temat rodzinnej pieczy zastępczej (adopcji, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) w Polsce i w wybranych krajach;
 •  przedstawienie aktualnej sytuacji rodzinnych form pieczy zastępczej oraz lokalnych systemów;
 •  integracja osób, służb i organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwój rodzinnej pieczy zastępczej;
 •  rozpropagowanie idei podejmowania się rodzicielstwa zastępczego;
 •  zainicjowanie krajowych i międzynarodowych badań naukowych.


20 i 21 maja 2016  w Katowicach " Trauma i interpodmiotowość - międzynarodowa konferencja" - połączona z warsztatami na temat traumy, żałoby, interpodmiotowości. Organizatorem jest Fundacja Przyjaciele Martynki .

23-25 maja 2016 w Częstochowie   XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH  pt."Praca socjalna z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych" Proponowane obszary tematyczne wystąpień konferencyjnych:

 • wykorzystywanie zasobów systemu rodzinnego w celu osiągnięcia zmiany
 • przeciwdziałanie dysfunkcjom w rodzinie
 • podejmowanie działań mających na celu aktywizację zawodową członków rodzin pozostających bez pracy
 • mediacje rodzinne i ich wpływ na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
 • doświadczenia w pracy z rodziną Zespołów Interdyscyplinarnych
 • współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny
 • wykorzystywanie pomocy terapeutycznej w pracy z rodziną
 • skuteczność różnych metod pracy z rodziną niewydolną wychowawczo
 • dobre praktyki w pracy socjalnej z rodziną
 • doświadczenia i problemy pracowników instytucji pomocowych w pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia z powodu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej
 • podejmowanie działań na rzecz wspierania tradycyjnego modelu rodziny wielopokoleniowej
 • promowanie równych ról kobiet i mężczyzn w rodzinie

2-3 czerwca 2016 w Krakowie - konferencja z okazji 10-lecia Krakowskiego Instytutu Psychoterapii "{W}skazani do terapii. Dylematy instytucji pracujących z rodzinami"
Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA zaprasza psychoterapeutów, lekarzy, kuratorów, pedagogów szkolnych i innych specjalistów zajmujacych się rodziną do udziału w jubileuszowej konferencji. Celem jest zastanowienie nad kondycją współczesnej rodziny oraz wspólne rozważenie dylematów, które pojawiają się kiedy rodzina zaczynają interesowac sie instytucje i profesjonaliści. Pragniemy przyjrzec sie sytuacji rodzin, które do terapii są kierowane, motywowane, przymuszane.

INNE DONIESIENIA O SPRAWACH WSPIERANIA RODZIN W WYKONYWANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Dnia 19 kwietnia 2016 roku przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Prezes Dorota Hildebrand-Mrowiec oraz Wiceprezeski Ewa Ważny i dr Magdalena Arczewska spotkały się w Ministerstwie Sprawiedliwości z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patrykiem Jakim oraz Podsekretarzem Stanu Łukaszem Piebiakiem. W spotkaniu udział wzięli również Anna Andrzejewska, Pełnomocnik do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny, sędzia Jacek Ignaczewski, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich, sędzia Dariusz Cieślik, główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji, sędzia Beata Turek wizytator z Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości oraz sędzia Robert Kowalczuk, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym.
Członkinie Zarządu Stowarzyszenia stwierdziły, że w wielu miejscowościach rodzice mają ograniczony dostęp do środków orzekanych przez sądy, np. pomocy asystentów rodziny, bezpłatnej terapii psychologicznej, zajęć typu szkoła dla rodziców itp. Podkreślono, że konieczna jest ściślejsza współpraca w tym aspekcie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce - raport ROPS w Poznaniu z 2012 roku

NOWELIZACJA KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEO OBOWIĄZUJĄCA OD 30.04.2016 (Ustawa z dnia 18.03.2016

Art. 123. § 1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 § 2 pkt 1-4 oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia.
§ 2. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne.