Szanowni Państwo,

Kadra wspierania systemu rodziny i pieczy zastępczej

W nawiązaniu do pism o sygnaturze OPSiA 0702.POWER.6.1.2017 z dnia 13.06.2017 r. wysłanych do Państwa pocztą tradycyjną i w związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, proszę o zgłaszanie zainteresowanych szkoleniami pracowników zgodnie z grupą docelową naszego projektu. Proszę o rzetelne uzupełnienie formularzy, właściwych dla danych grup docelowych:

  1. diagnozy potrzeb szkoleniowych kadry zarządzającej systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie podkarpackim załącznik 1 (do pobrania)
  2. diagnozy potrzeb szkoleniowych asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie podkarpackim, załącznik 2 (do pobrania)
  3. diagnozy potrzeb szkoleniowych dla służb współpracujących i tworzących system wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji w województwie podkarpackim, załącznik 3 (do pobrania)
  4. diagnoza potrzeb szkoleniowych organów kontrolnych wojewody z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podkarpackim załącznik 4 (do pobrania)