baner new

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie od 1 czerwca br., rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt jest realizowany przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów projektu, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Lublinie, Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 4 341 683,55 PLN ogółem, w tym wkład własny w wysokości 3 % wartości projektu 130 250,51 zł wnoszony proporcjonalnie przez Lidera i Partnerów Projektu

Założenia projektu

Projekt zakłada przeszkolenie w Makroregionie Wschodnim na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego grupy ok. 2500 osób, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W związku ze znaczną liczbą osób zatrudnionych w systemie, jak również z uwagi na różnorodny charakter ich pracy, projekt zakłada dostosowanie katalogu szkoleń do zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników.

Cel projektu i planowane rezultaty

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy.

Cel projektu jest zgodny z art. 183 ustawy, który zakłada szkolenie i doskonalenie kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego oraz promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rezultaty projektu

  • pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych uczestników w pracy z dziećmi i rodzinami
  • rozwój umiejętności współpracy zespołowej
  • ujednolicenie i zwiększenie koordynacji działań koniecznych do budowania nowego systemu wspierania rodziny, który umożliwi wsparcie rodziny niewydolnej wychowawczo na różnych etapach jej funkcjonowania
  • pogłębienie współpracy i koordynacji działań pomiędzy różnymi szczeblami samorządu terytorialnego gmina, powiat, województwo.