Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i udokumentowanie pracy z rodziną, w tym tworzenie planu pomocy
Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej
Diagnoza rodziny
Diagnoza rodziny chcącej przysposobić dziecko
Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej i wspomaganiu rozwoju dzieci w placówce wsparcia dziennego
Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami
Kontrola zarządcza
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną lub prowadzącym rodzinny dom dziecka
Metoda dialogu motywującego z klientem oraz z rodziną
Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Międzyresortowe podejście do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - współpraca służb
Opracowywanie lokalnego systemu wspierania rodziny
Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarządzanie projektami dla wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów dotyczących wspierania rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej
Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS
Praca z dziećmi o zaburzonych więziach
Prawo w praktyce - wybrane zagadnienia prawa dotyczące dziecka i rodziny
Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Procedury i zadania
Standaryzacja w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Szkolenie rodzin wspierających i zastępczych w zakresie pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
Trening przeciwdziałania przemocy i profilaktyka uzależnień
Trening umiejętności kontaktu bez przemocy i zastępowania agresji
Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych
Trening umiejętności wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
Trening umiejętności zarządzania zespołami i zasobami ludzkimi
Usprawnianie współpracy instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny, celem wypracowania jednolitych schematów postępowania w danych sytuacjach
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego)
Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania
Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania - symptomy i ewentualne rozwiązania
Zamówienia publiczne