baner new

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zapraszam Państwa pracowników do uzupełnienia diagnozy potrzeb szkoleniowych.
Proszę o zgłaszanie się poprzez rzetelne uzupełnienie ankiety elektronicznej, przez każdego zainteresowanego pracownika wg właściwej grupy docelowej:

Załącznik 1 Diagnoza potrzeb szkoleniowych kadry zarządzającej systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - dyrektor/kierownik, zastępca dyrektora/kierownika, kierownik działu, inne stanowisko kierownicze. (otwórz)

Załącznik 2
Diagnoza potrzeb szkoleniowych kadry merytorycznej bezpośrednio pracującej z dziećmi i rodzinami - asystent rodziny, pracownik placówki wsparcia dziennego (w tym: wychowawca, psycholog, pedagog, osoba prowadząca terapię, opiekun dziecięcy), rodzina wspierająca oraz inna osoba prowadząca pracę z rodziną lub zajmująca się opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowany w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownik placówki opiekuńczo – wychowawczej (w tym również placówki typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce), rodzina zastępcza, pracownik regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, pracownik interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, pracownik ośrodka adopcyjnego. (otwórz)

Załącznik 3
Diagnoza potrzeb szkoleniowych dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji - przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości (sędzia, kurator), przedstawiciel systemu oświaty (m.in. pedagog, psycholog szkolny, wychowawca), przedstawiciel systemu ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka), inna osoba pracująca z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osoba sprawująca pieczę zastępczą, rodzina adopcyjna, pracownik socjalny. (otwórz)