baner new

Grupa docelowa – poziom gminy

 • asystenci rodziny
 • pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym:
  • kierownicy placówek wsparcia dziennego,
  • wychowawcy,
  • psychologowie,
  • pedagodzy,
  • osoby prowadzące terapię,
  • opiekunowie dziecięcy,
  • rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące się opieką, pomocą w opiece i wychowaniu dziecka

Grupa docelowa - beneficjenci poziom powiatu

 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
 • pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej,
 • pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), w tym placówek typu rodzinnego;
 • inni pracownicy tj. pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka


Grupę docelowa - beneficjenci poziom województwa

poziom samorządu województwa (marszałek): pracownicy:

 • regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
 • interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
 • oraz ośrodków adopcyjnych

poziom wojewody:

 • pracownicy realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Grupa docelowa uzupełniająca – max. do 30 % UP

 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów,);
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 • przedstawicieli systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki);
 • inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Są to osoby, które uczestniczą zarówno w wielu działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczę zastępczą, będąc członkami różnych zespołów zdaniowych, tj. zespołów interdyscyplinarnych, zespołów oceniających zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zespołów oceniających osoby sprawujące pieczę zastępczą.