baner new

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerzy projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowali projekt pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość projektu wyniosła 4 341 683,55 PLN ogółem, w tym wkład własny w wysokości 3 % wartości projektu 130 250,51 zł został wniesiony proporcjonalnie przez Lidera i Partnerów Projektu.

Głównym celem projektu było pogłębienie/doskonalenie kompetencji w zakresie realizacji ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przez przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ww ustawy funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, jak również pracowników instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny  i pieczy zastępczej, jak i bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych z makroregionu wschodniego.

W projekcie dostępne były dwie formy wsparcia szkoleniowego – szkolenia stacjonarne oraz szkolenia na platformie e-learning. W ramach wsparcia realizowanego poprzez szkolenia stacjonarne zorganizowano około 950 grup szkoleniowych w których udział wzięło ok. 3 800 uczestników. Liczba wsparć udzielonych w ramach szkoleń stacjonarnych wynosi ok 11 150.  Z kolei ze szkoleń na platformie e-learning skorzystało 1517 uczestników.

W dniu 29 maja 2019 roku w siedzibie Partnera Projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się ostatnie spotkanie Komitetu Sterującego i Grupy Zarządzającej projektu na którym zostały zaprezentowane podsumowania końcowe realizacji projektu z terenu poszczególnych województw partnerskich makroregionu wschodniego. Punktem finalnym spotkania było wręczenie dyplomu z  podziękowaniem przez Dyrekcję Lidera Projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na ręce przedstawicieli poszczególnych partnerów dziękując tym samym za pomoc w realizacji projektu na terenie województw makroregionu wschodniego.