baner new

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 5 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Celem spotkania jest przybliżenie informacji o projekcie o jego celach, rezultatach, działaniach projektowych oraz o diagnozie potrzeb szkoleniowych. Spotkanie będzie miało charakter roboczy – panel dyskusyjny w celu zebrania Państwa preferencji dotyczących tematyki szkoleń.

Spotkanie skierowane jest do grupy docelowej projektu tj. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, kadry zarządzającej i merytorycznej pracującej z dzieckiem i rodziną, pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych oraz pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto grupą docelową uzupełniającą (do 30%) projektu stanowią także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, oświaty i przedstawicieli systemu zdrowia i innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Harmonogram spotkania w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!