baner new

W dniu 5 lipca 2017 roku na sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjne z grupami docelowymi projektu „Bliżej rodziny - szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem spotkania było przybliżenie informacji o projekcie o jego celach, rezultatach, działaniach projektowych oraz o diagnozie potrzeb szkoleniowych. Spotkanie skierowane było do grupy docelowej projektu tj. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, kadry zarządzającej i merytorycznej pracującej z dzieckiem i rodziną, pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych oraz pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto grupą docelową uzupełniającą (do 30%) projektu stanowią także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, oświaty i przedstawicieli systemu zdrowia i innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jerzy Jęczmienionka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, który w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego przywitał wszystkich uczestników spotkania, w tym gościa Panią Anetę Rydz, reprezentującą partnera projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Następnie Pan Dyrektor przedstawił harmonogram spotkania oraz ideę realizacji projektu w partnerstwie.

Następnie głos zabrała Pani Renata Skrabska, Kierownik projektu, która przedstawiła uczestnikom spotkania założenia cele, planowane rezultaty projektu oraz grupy docelowe projektu. Ponadto w dalszej części wystąpienia omówiła formy wsparcia kierowane do przyszłych uczestników projektu m.in. szkolenia na platformie elearningowej, szkolenia powiatowe i szkolenia ponadregionalne.

Następnie Pan Bartosz Zgłobicki przedstawił szczegółowo obecny stan pracy nad platformą elearningową oraz omówił sposób jej funkcjonowania, możliwość skorzystania ze szkoleń multimedialnych, wykładów i prezentacji przekazujące wiedzę w danej dziedzinie bez wychodzenia z domu.

Kolejna część spotkania informacyjnego dotyczyła diagnozy potrzeb szkoleniowych, którą przedstawił Pan Dariusz Baran, specjalista ds. diagnozy potrzeb szkoleniowych w projekcie. Omówił stan pracy nad obecnie wykonywaną diagnozą potrzeb oraz zachęcał do zadawania pytań i składania propozycji co do zakresu tematyki szkoleń, aby były one „uszyte na miarę”, zgodnie z preferencjami uczestników.

Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, aktywnie włączali się do dyskusji, zadawali pytania, na które odpowiadała kadra projektu. Po panelu dyskusyjnym z uczestnikami spotkania Pani Beata Kret, asystent kierownika projektu przedstawiła i omówiła szczegółowo projekt Regulaminu rekrutacji do projektu wraz z wszystkimi załącznikami.

Na koniec spotkania Pan Dyrektor podziękował uczestnikom i kadrze projektu za udział w spotkaniu.

Do pobrania: